Home » Retourneren - Return

 Retourneren - Return

 •  Het retour adres is: Handmade Mariette,  Atalanta 45, 7908 VJ Hoogeveen
 •  Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen veertien (14) dagen na de ontvangstdatum van dit artikel, het gekochte artikel terug te sturen. Mits de beschermfolie ongeopend is. Met opgaaf van een reden van retour per e-mail aan Handmade Mariette: info@handmademariette.com  
 • De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 •  Nadat Handmade Mariette de reden van retour en het werkstuk heeft terugontvangen, zal het betaalde bedrag exclusief verzendkosten op de bank- of girorekening van de klant terug gestort worden binnen 14 dagen .
 • Het retour sturen moet in goede beschermende en deugdelijke verpakking gebeuren.
 •  Handmade Mariette behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel uit het folie gehaald is, het artikel reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Handmade Mariette) is beschadigd.
 •  Als  een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Handmade Mariette schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Handmade Mariette de klant hiervan via e-mail in kennis stellen. Handmade Mariette heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

 • The return address is: Handmade Mariette, Atalanta 45, 7908 VJ Hoogeveen the Netherlands
 • After the customer has received the ordered item, the customer has the right to return the purchased item within fourteen (14) days after the receipt date of this item. Provided the protective film is unopened. Specifying a reason for return by e-mail to Handmade Mariette: info@handmademariette.com
 • The shipping costs are borne by the customer.
 • After Handmade Mariette has received the reason for return and the work piece, the amount paid excluding shipping costs will be refunded to the customer's bank or giro account within 14 days.
 • The return must be in proper protective and sound packaging.
 • Handmade Mariette reserves the right to refuse returned items or to refund only part of the amount already paid if there is a suspicion that the item has been removed from the foil, the item has already been used or due to the fault of the customer. (other than Handmade Mariette's) is damaged.
 • If an article is returned that in the opinion of Handmade Mariette has suffered damage that is due to an action or negligence of the customer or is otherwise at the risk of the customer, Handmade Mariette will inform the customer of this by e-mail. Handmade Mariette has the right to withhold the value reduction of the item as a result of this damage from the amount to be reimbursed to the customer.