Home » Algemene Voorwaarden - Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden - Terms and Conditions

 

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Handmade Mariette is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 74957821 en is gevestigd te Hoogeveen.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Handmade Mariette zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Handmade Mariette behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2 Levering en retourneren

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De klant is verantwoordelijk voor het juiste bezorgadres. Dit kan een privéadres zijn of een PostNL afhaalpunt. Maak je gebruik van een afhaalpunt, maar haal je het pakket niet binnen een week op, wordt het teruggestuurd naar Handmade Mariette. In dit geval kun je  de aanschafkosten van het werkstuk terug gestort krijgen, exclusief de verzendkosten.

2.2 Levering zal plaatsvinden nadat de verzendtermijn van 3 werkdagen verstreken is. Tenzij op de website  of in een e-mail anders is aangegeven in geval van ziekte of vakantie.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Handmade Mariette het in artikel 2.6 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, mits de beschermfolie ongeopend is, de onderliggende overeenkomst met Handmade Mariette te ontbinden.  De klant dient per e-mail de reden van retour aan te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden folie verpakking, na overleg door middel van een e-mail  met Handmade Mariette, terug te sturen naar een door Handmade Mariette vastgestelde adres bij  artikel 2.11. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Handmade Mariette ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Handmade Mariette deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Handmade Mariette het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen en de e-mail met opgaaf van de reden, aan de klant terugbetalen. In dit geval zal Handmade Mariette de verzendkosten in mindering brengen op het te crediteren bedrag.

2.8. Handmade Mariette behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Handmade Mariette) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Handmade Mariette schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Handmade Mariette de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Handmade Mariette heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

2.10 De factuur wordt in PDF via de e-mail verstuurd

2.11 Het retour adres is: Handmade Mariette  Atalanta 45  7908 VJ Hoogeveen

 

Artikel 3 Betalen en verzenden

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s.

En exclusief de verzendkosten die voor rekening van de klant zijn.  Over de werkstukken is geen BTW gerekend omdat Handmade Mariette gebruik maakt van de Kleine Ondernemers Regeling KOR.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal, Sepa of PayPal

3.5 De prijs van de verzendkosten is afhankelijk van het gewicht, maat en naar welk land het verzonden wordt.

3.6 De verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen door douane of vertragingen veroorzaakt door de postbezorgdiensten.

3.7 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 3 werkdagen verzonden. Uitzondering hierbij is ziekte en vakantie, dit zal op de website worden vermeld.

3.8 Alle bestellingen worden verzonden via PostNL bij pakketpost ontvangt men een track & trace code.

3.9 Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde

Omzetbelasting of invoerrechten.

 

Artikel 4 Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Handmade Mariette, dan worden uw gegevens alleen gebruikt voor de verzending. Handmade Mariette houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Handmade Mariette respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand tot de retour termijn verstreken is. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

 

Artikel 5 Afbeeldingen en specificaties

5.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, houtstructuur, natuurlijke houtkleuringen, kleuren etc. op de website van Handmade Mariette gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Het werkstuk is met uitzondering van de doosjes, snijplanken en klompen als basis, uniek en handgemaakt.

 

Artikel 6 Overeenkomst en garantie

6.1. Een overeenkomst tussen Handmade Mariette en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Handmade Mariette op haalbaarheid is beoordeeld.

6.2 Handmade Mariette behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

6.3 Na bestelling en betaling krijgt de koper per e-mail een bevestiging van de aankoop.

6.4 De Klompen zijn voor decoratie en niet geschikt om op te lopen. Per bestelling ontvangt je 1 klomp

6.5 Aquarel en gebrande werkstukken niet in zonlicht plaatsen.

6.6 Gebruiksvoorwerpen, snijplanken zijn niet geschikt voor de vaatwasser.

6.7 Op de afbeelding van de snijplank mag niet worden gesneden, gebruik daarvoor de achterkant

6.8 Punten 6.4,  6.5,  6.6  en 6.7  zijn bij het niet opvolgen van deze instructies uitgesloten van compensatie- of geld terug eisen.

6.9 De handgemaakte werkstukken worden aangeboden zonder enige vorm van garantie.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1. Handmade Mariette is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, diefstal of nalatigheden van postbezorgers. Alsmede van hulppersonen, ziekte, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3. Handmade Mariette behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Handmade Mariette gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 8 Communicatie

8.1 Handmade Mariette is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Handmade Mariette, dan wel tussen Handmade Mariette en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Handmade Mariette.

 

Artikel 9 Klachten

9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Handmade Mariette serieus in behandeling worden genomen.

9.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken per email bij Handmade Mariette

9.3. Handmade Mariette zal de klacht zo snel mogelijk proberen op te lossen. Handmade Mariette zal de klant hierover schriftelijk per email berichten.

 

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Handmade Mariette geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2. Handmade Mariette garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

 

Artikel 11 Diversen

11.1 Indien de klant aan Handmade Mariette opgave doet van een adres is Handmade Mariette gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Handmade Mariette een nieuw adres heeft doorgegeven. De klant is verantwoordelijk voor het juiste adres.

11.2. Handmade Mariette is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Handmade Mariette is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Handmade Mariette en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden neergelegd bij een deskundige.

 

Artikel 13 Op bestelling maken

13.1 De verkoper houdt altijd het recht om te beslissen of een artikel op bestelling wordt gemaakt.

13.2 Na een schriftelijke bevestiging en een aanbetaling van 50% van het bestelde artikel gaat de koper akkoord met de te maken bestelling, daarbij vervalt het recht op annuleren en retour sturen en het recht op terugstorten van het betaalde geld. Is het artikel op bestelling klaar dan krijgt de klant daarvan een schriftelijke mededeling met foto van het resultaat en het verzoek de resterende 50% over te maken. Als het totaalbedrag ontvangen is wordt de bestelling verstuurd naar de koper.

13. 3 Het is aan de verkoper te bepalen hoe lang het maken van de bestelling duurt. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend, dan alleen een redelijke tijd.

 

Artikel 14 Veiligheid

14.1 Er is gelet op veiligheid. Veilig gebruiken en controleren op los gaan zittende onderdelen is de verantwoording van de klant.

 

Voor vragen, klachten of andere informatie kunt u altijd een e-mail sturen:

info@handmademariette.com

 

Handmade Mariette is een webwinkel en is dus geen winkel die bezocht kan worden.

Afhalen van een bestelling is mogelijk na overleg per e-mail.

 

 

Article 1 General

1.1 Handmade Mariette is registered in the Trade Register under Chamber of Commerce number 74957821 and is located in Hoogeveen.

1.2 These general terms and conditions apply to all offers, orders and agreements from Handmade Mariette.

1.3 By placing an order you indicate that you agree with the delivery and payment conditions. Handmade Mariette reserves the right to change its delivery and / or payment conditions after the expiry of the term.

1.4 The provisions of these general terms and conditions can only be deviated from if this has been explicitly agreed in writing and in which case the other provisions of these general terms and conditions remain fully in force.

 

Article 2 Delivery and returns

2.1 Delivery takes place while stocks last. The customer is responsible for the correct delivery address. This can be a private address or a PostNL collection point. If you use a collection point but do not pick up the package within a week, it will be sent back to Handmade Mariette. In this case you can get the purchase costs of the workpiece refunded, excluding the shipping costs.

2.2 Delivery will take place after the delivery period of 3 working days has expired. Unless otherwise indicated on the website or in an email in case of illness or vacation.

2.3 All periods mentioned on the website are indicative. No rights can therefore be derived from the aforementioned periods.

2.4. Any payments already made by the customer will be refunded to the bank or giro account of the customer as soon as possible, but in any case within fourteen working days after Handmade Mariette has received the request for termination of the agreement referred to in article 2.6.

2.5. After the customer has received the article he / she has ordered, the customer has the authority to dissolve the underlying agreement with Handmade Mariette within fourteen (14) days after receiving this article, provided the protective film is unopened. The customer must indicate the reason for return by e-mail.

2.6. If the customer wishes to dissolve the agreement in accordance with article 2.5 of these general terms and conditions, the customer must return the article in the correct and undamaged foil packaging, after consultation by means of an e-mail with Handmade Mariette, to a Handmade Mariette address established under Article 2.11. In this case, the customer must bear the costs of and the risk for sending.

2.7. If the customer has already made some payments at the time the customer has revoked the agreement with Handmade Mariette in accordance with article 2.5 of these general terms and conditions, Handmade Mariette will make these payments within fourteen (14) days after Handmade Mariette has returned the article returned by the customer and refund the e-mail with the reason. In this case Handmade Mariette will deduct the shipping costs from the amount to be credited.

2.8. Handmade Mariette reserves the right to refuse returned items or to credit only a portion of the amount already paid if it is suspected that the item has already been opened, used or due to the fault of the customer (other than that of Handmade Mariette) ) is damaged.

2.9. If an article is returned that in the opinion of Handmade Mariette has suffered damage that is due to an action or negligence of the customer or is otherwise at the risk of the customer, Handmade Mariette will inform the customer in writing (via e-mail) notify. Handmade Mariette has the right to withhold the value reduction of the item as a result of this damage from the amount to be reimbursed to the customer.

2.10 The invoice is sent in PDF via e-mail

2.11 The return address is: Handmade Mariette Atalanta 45 7908 VJ Hoogeveen

 

Article 3 Paying and Sending 

3.1. All prices mentioned on the website are in euros.

And excluding the shipping costs that are for the account of the customer. No VAT is charged on the workpieces because Handmade Mariette makes use of the Small Business Regulation KOR. 

3.2 Prices are not increased within the duration of the offer

3.3 All prices on the website are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typesetting errors.

3.4 Orders are only sent after they have been paid in advance. Payment is possible via iDeal, Sepa or PayPal

3.5 The price of the shipping costs depends on the weight, size and to which country it is sent.

3.6 The seller is not liable for delays due to customs or delays caused by the postal delivery services.

3.7 After receiving the payment, an order will be sent within 3 working days. The exception to this is sickness and vacation, this will be stated on the website.

3.8 All orders are sent via PostNL. Parcel post will receive a track & trace code.

3.9 If the buyer is not in the country of dispatch, the buyer is liable for any owed

Sales tax or import duties.

 

Article 4 Privacy

4.1 If you place an order with Handmade Mariette, your data will only be used for shipping. Handmade Mariette adheres to the Data Protection Act and will not provide your information to third parties.

4.2 Handmade Mariette respects the privacy of the users of the website and ensures confidentiality of your personal information.

4.3. Personal data entered by the customer will be included in a file until the return period has expired. This data will be used for the execution of the customer's order. This information will not be provided to third parties.

 

Article 5 Images and specifications

5.1 All images; photos, drawings etc. and (technical) specifications; Data on weights, dimensions, wood structure, natural wood colors, colors, etc. on the Handmade Mariette website are approximate only, are indicative and cannot give rise to compensation or termination of the agreement.

5.2 With the exception of the boxes, cutting boards and clogs, the work piece is unique and handmade.

 

Article 6 Agreement and guarantee

6.1. An agreement between Handmade Mariette and a customer is established after an order or assignment has been assessed by Handmade Mariette for feasibility.

6.2 Handmade Mariette reserves the right, without stating reasons, not to accept orders or assignments or to only accept them on condition that the shipment takes place after payment in advance.

6.3 After ordering and payment, the buyer receives a confirmation of the purchase by e-mail.

6.4 The Clogs are for decoration and not suitable for walking. You will receive 1 clog per order

6.5 Do not place watercolor and burned work pieces in sunlight.

6.6 Utensils, cutting boards are not suitable for the dishwasher.

6.7 The cutting board image may not be used for cutting, use the back for that

6.8 Points 6.4, 6.5, 6.6 and 6.7 are excluded from compensation or money back requirements if these instructions are not followed.

6.9 The handmade pieces are offered without any form of guarantee.

 

Article 7 Force majeure

7.1. Handmade Mariette is not liable if and insofar as its commitments cannot be met due to force majeure.

7.2. Force majeure means any strange cause, as well as any circumstance, which should not reasonably be at its risk. Delays in or non-performance due to transport difficulties, strikes, government measures, delays in the delivery, theft or negligence of mail deliverers. As well as assistants, illness, defects in aids or means of transport are expressly considered as force majeure.

7.3. Handmade Mariette reserves the right to suspend its obligations in the event of force majeure and is also entitled to dissolve the agreement in whole or in part, or to demand that the content of the agreement be amended in such a way that implementation remains possible. In no case is Handmade Mariette obliged to pay any fine or compensation.

 

Article 8 Communication

8.1 Handmade Mariette is in no way liable for misunderstandings, damage, delays or unclear transmission of orders and communications as a result of the use of the internet or any other means of communication in traffic between the customer and Handmade Mariette, or between Handmade Mariette and third parties, insofar as they relate to the relationship between the customer and Handmade Mariette.

 

Article 9 Complaints

9.1. All complaints related to the delivery, quality, quality of the article or any other complaint will be handled seriously by Handmade Mariette.

9.2. The customer must make a written complaint by email to Handmade Mariette

9.3. Handmade Mariette will try to resolve the complaint as quickly as possible. Handmade Mariette will inform the customer about this in writing by email.

 

Article 10 Intellectual and industrial property rights

10.1. The customer must fully and unconditionally respect all intellectual and industrial property rights that rest on the goods delivered by Handmade Mariette.

10.2. Handmade Mariette does not guarantee that the goods delivered to the customer do not infringe any intellectual and / or industrial property rights of third parties and does not accept any liability in the event of any claim by third parties based on the proposition that an item supplied is infringing on any right of a third party.

 

Article 11 Miscellaneous

11.1 If the customer submits an address to Handmade Mariette, Handmade Mariette is entitled to send all orders to the relevant address until the customer has provided Handmade Mariette with a new address. The customer is responsible for the correct address.

11.2. Handmade Mariette is authorized to make use of third parties in the execution of the customer's order (s).

 

Article 12 Applicable law and dispute settlement

12.1. Dutch law applies to all offers, orders and agreements from Handmade Mariette.

12.2 Disputes arising from an agreement between Handmade Mariette and the customer, which cannot be resolved in mutual consultation, are submitted to an expert.

 

Article 13  Making to order

13.1 The seller always has the right to decide whether an item is made to order.
13. 2 After a written confirmation and a deposit of 50% of the ordered item, the buyer agrees to the order to be made, thereby canceling the right to cancel and return and the right to refund the money paid. If the article is ready to order, the customer will receive a written notice with a photo of the result and a request to transfer the remaining 50%. When the total amount has been received, the order will be sent to the buyer.
13. 3 It is up to the seller to determine how long the order takes. No rights can be derived from this, only a reasonable time.

 

Article 14 Safety

14.1 Safety has been taken into consideration. Safe use and checking for loose parts is the responsibility of the customer.

 

For questions, complaints or other information you can always send an e-mail:

info@handmademariette.com

 

Handmade Mariette is a web store and is therefore not a store that can be visited.

Picking up an order is possible after consultation by e-mail.